powrót do strony Obiekty mieszkalne

Sławka – Kraków

Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w parterze wraz z garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu w Krakowie w dzielnicy Pogdórze przy ul. Zabawa / Walerego Sławka

Obiekt Powierzchnia
użytkowa [m2]
Architekt
Budynek mieszkalny przy ul. Sławka
pasek-300x1 pasek 150x1 pasek 150x1
Opis Konstrukcji
Projektowany jest budynek mieszkalny, wielorodzinny z usługami w parterze posiadający jedenaście lub sześć kondygnacji nadziemnych oraz jedną kondygnację podziemną. Ze względu na zróżnicowaną wysokość budynek podzielono dylatacją na dwa segmenty:

  • segment 1 – posiada 11 kondygnacji nadziemnych – wysokość 33.0 m
  • segment 2 – posiada 6 kondygnacji nadziemnych – wysokość 18.8 m

W części podziemnej zaprojektowano garaż podziemny; pomieszczenia techniczne oraz zbiornik ppoż. W części nadziemnej zlokalizowano usługi oraz lokale mieszkalne. Część podziemna jest wysunięta poza obrys ścian części nadziemnych.

Obrys części podziemnej zaprojektowano na rzucie zbliżonym do prostokąta. Wymiary gabarytowe wynoszą 56.35 x 40.31 m. Kondygnacje nadziemne zaprojektowano na rzucie wielokąta zbliżonego kształtem do litery L. Wymiary gabarytowe rzutu ok. 48,50 x 34,0 m. Całkowita wysokość kondygnacji nadziemnych nie przekracza 33.00 m. Wysokości kondygnacji mierzone pomiędzy górnymi poziomami płyt wynoszą: 4.43 (3.65) m + 3.86 m + 11 (6) x 2.84 m. Kondygnacja podziemna spełniają funkcję garażu podziemnego oraz zaplecza technicznego budynku. Kondygnacje nadziemne pełnią funkcję usługową i mieszkalną.

Poziom odniesienia zaprojektowano na rzędnej ±0.00 = 238.00 m npm

Budynek zaprojektowano w technologii mieszanej żelbetowo – murowanej.

Konstrukcje segmentu 1 zaprojektowano jako monolityczną, żelbetową do
poz. +15.10 w osiach 1÷5 oraz do poz. +26.46 w osiach 5÷12, powyżej pionowy układ nośny stanowią ściany murowane z silikatów. Konstrukcje segmentu 2 zaprojektowano jako monolityczną, żelbetową do poz. +12.26 powyżej pionowy układ nośny stanowią ściany murowane z silikatów. Wyjątek stanowią elementy usztywniające trzonów windowych oraz szachów instalacyjnych.

Pionowy układ nośny do poziomu +3.74 zaprojektowano jako płytowo – słupowy oraz płytowo – tarczowy. W części usługowej zastosowano konstrukcję płytowo – słupową, natomiast w części komunikacyjno – technicznej układ płytowo – ścianowy lub płytowo-tarczowy.  Powyżej poziomu +3.74 układ konstrukcyjny zaprojektowano jako płytowo – tarczowy a w części  murowanej  jako płytowo-ścianowy. Tarcze kondygnacji mieszkalnych w poziomie +3.74 przekazują obciążenie pionowe na układ słupów kondygnacji podziemnych za pośrednictwem belek. Wymiary przekrojów poprzecznych belek podano na rysunkach. Ściany nośne projektuje się jako żelbetowe o grubości 20 i 25 cm. Murowane ściany nośne kondygnacji nadziemnych projektuje się z bloczków silikatowych typ A  oraz A Plus o grubości 25 cm.