powrót do strony Obiekty handlowe

Stojałowskiego – Kraków

Centrum Handlowo-Usługowe, Kraków, ul. Stojałowskiego

Obiekt Powierzchnia
użytkowa [m2]
Architekt
Centrum Handlowo-Usługowe 3500 B2 Studio
pasek-300x1 pasek 150x1 pasek 150x1
  Opis Konstrukcji
Budynek handlowo-usługowy projektuje się w formie hali parterowej długości 127.4m w części dwunawowej o rozpiętości naw 2×12.20m w części trójnawowej o rozpiętości naw 2×12.20m + 10.5m. Główny układ konstrukcyjny stanowi układ kratowych dźwigarów stalowych o typowych rozpiętościach osiowych 12.12m i 10.42m, rozmieszczonych wzdłuż hali na module 8.0+14×8.1m . Dźwigary – generalnie dwuspadowe, dwutrapezowe, symetryczne – oparte są na słupach żelbetowych.

Prefabrykowane słupy żelbetowe utwierdzone są w oczepach monolitycznych opartych na układach dwu-, trzy- i czteropalowych. Wysokość hali w kalenicy wynosi +6.80. Wysokość hali w  poziomie attyki wynosi +7.00. Wysokość maksymalna zadaszeń w rejonach wejściowych +8.25. Wysokość  maksymalna elementów reklamowych umieszczonych w osiach 11-12/D-E wynosi +9.40.

Wydzielenia techniczne projektowane w konstrukcji mieszanej murowanej nakrytej stropem żelbetowym zlokalizowane są od strony południowo-zachodniej w osiach 1÷3/D÷C. W rejonie osi 16-17/A÷D od strony wschodniej wprowadzono pomieszczenie wymiennikowni w formie podpiwniczenia w konstrukcji żelbetowej monolitycznej.

Wysokość dźwigarów kratowych o rozpiętości 12.0m wynosi, w osiach konstrukcyjnych, od 150cm w kalenicy i maleje do 90cm w okapie i koszu. Wysokość dźwigarów o rozpiętości 10.84m wynosi od 148cm w kalenicy do 90cm w okapie i koszu. Dźwigary wykształcają 10% spadek połaci dachowej. Pasy górne dźwigarów projektuje się z profili HEA140 dla wiązarów typowych w osiach osiach 4÷10 i HEA160 w przypadku wiązarów w osiach 1÷3 i 11÷16. Pas dolny projektuje się z profili HEA120 w przypadku dźwigarów typowych i i HEA 140 w przypadku dźwigarów silniej obciążonych. Krzyżulce i słupki z projektuje się z profili zamkniętych kwadratowych RK70x5.0 i RK50x4.0. W przypadku części nietypowych dźwigarów do których mocowane będą słupki attyki (oś 3) bądź belki dachu (oś 16) przewiduje się zastosowanie mocniejszych słupków z profili HEA. Pasy górne dźwigarów zabezpieczone są przed zwichrzeniem płatwiami w rozstawie nie większym niż 2.90m. Płatwie długości 8.1m projektuje się jako jednoprzęsłowe belkowe ze wzmocnieniem ściągiem. Belkę płatwi proponuje się wykonać z dwuteownika IPE200, wzmocnienie z profilu C100, słupek z profilu zamkniętego kwadratowego. Płatwie zabezpieczono przed zwichrzeniem przy pomocy systemu tężników z rur kwadratowych wraz z odciągami mocowanych w 1/3 i 2/3 długości płatwi. Do płatwi dachowych mocowane jest pokrycie hali projektowane z płyt warstwowych Kingspan KS1000 XD. Wiązary kratowe zabezpieczone sa przed skręceniem układem stężeń pionowych umieszczonych w płaszczyznach kalenic. W płaszczyźnie połaci dachowej w czterech modułach: pomiędzy osiami 3-4, 6-7, 8-9, 10-11, 14-15 i 16-17 wprowadzono układy krzyżowe cięgien z prętów stalowych D20. Słupkami połaciowych tężników prętowych są belki płatwi dachowych.

Od strony zachodniej hali projektuje się zadaszenie przekrywające strefę dostaw. Znaczny wysięg wsporników wynoszący ok. 5.5m spowodował konieczność wykorzystania belek HEB360. Oparto je w osi 17 na prefabrykowanych słupach żelbetowych o rozstawie zagęszczonym do modułu 6.1m. Od strony hali w osi 16 belki HEB oparto na słupach w osiach literowych bądź zamocowano przegubowo do słupków kalenicowych dźwigarów głównych. Belki HEB zabezpieczono przed zwichrzeniem tężnikami z profili IPE240 i układem typu X stężeń prętowych.

Ze względu na znaczną głębokość zalegania stropu warstwy nośnej – iłów w stanie twardoplastycznym przyjęto sposób posadowienia pośredniego na palach wierconych średnicy 40cm ze zbrojeniem sztywnym z dwuteownika IPE100 ze stali S235JR wprowadzonym w oczep na min 50cm.

Generalnie projektuje się pale długości 10m, z możliwością skrócenia w części wschodniej w rejonie osi 17 i długości około 14m w części zachodniej budynku w rejonie osi 2/B. Przewiduje się konieczność zagłębienia pali minimum na 3m w warstwę twardoplastycznych iłów.

 

Zapisz