powrót do strony Obiekty mieszkalne

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych „ Bajeczna Park” przy ul. Widok obr.16 Śródmieście w Krakowie

Obiekt Powierzchnia
użytkowa [m2]
Architekt
Enklawa B9 3600 B2 Studio
pasek 150x1 pasek 150x1 pasek 150x1
  Opis Konstrukcji
Budynek mieszkalny z usługami w parterze oraz jednokondygnacyjnym garażem podziemnym jest obiektem wolnostojącym o wysokości ok. 21.9m n.p.t. Składa się z jednej podziemnej kondygnacji garażowej, jednej kondygnacji nadziemnej w parterze o charakterze usługowym oraz sześciu kondygnacji nadziemnych o funkcji mieszkalnej.

Budynek posiada w rzucie, w poziomie garaży U1 (-3.46), kształt trapezu o długości 33.5÷40.5m i szerokości 28.1m. W poziomie parteru 00 (-0.13) następuje odsuniecie elewacji zachodniej od granicy działki i przesunięcie jej na ukośną oś B, zaś rzut budynku przyjmuje kształt czworoboku o wymiarach w licach ścian 28.97÷44.76 na 23.91÷28.22. W poziomie 01 (+3.60) następuje kolejne odsunięcie elewacji zachodniej od granicy działki na oś A. Rzut budynku na tym poziomie i kolejnych trzech poziomach mieszkalnych przyjmuje kształt trapezu o wymiarach 28.97÷42.07 na  18.66÷20.97m. Na kondygnacjach 05 (+15.40) i 06(+18.35) wprowadzono ponownie schodkowe cofnięcia elewacji, formujące tarasy od strony zachodniej i północnej. Rzuty kondygnacji 05 i 06 przyjmują kształt nieregularny.

Ściany garażu po obwodzie budynku projektuje się jako monolityczne żelbetowe grubości 25cm.

Podziemną kondygnację garażową U1 (-3.46) oraz kondygnację parteru o funkcji usługowej 00 (-0.13) projektuje się jako monolityczne w układzie generalnie płytowo-słupowym przy czym słupy o wydłużonym przekroju poprzecznym przyjmują kształt tarcz o grubości 30cm. Ściany żelbetowe wprowadzono w rejonie zjazdu do garażu oraz jako trzony usztywniające w rejonie pionów komunikacyjnych – klatki schodowej i szybów windowych. Ściany żelbetowe wewnętrzne projektuje się generalnie grubości 25cm przy czym wyjątkowo grubość ścian szybu windowego wynosi 15cm.

Kondygnacje nadziemne od poziomu 01 (+3.67) rozpoczynając, projektuje się jako układy płytowo-ścianowe. Grubość płyty fundamentowej przyjęto na 70cm z lokalnymi pogrubieniami do 90cm.

Kondygnację w poziomie 06 (+18.35) projektuje się wykonać w układzie ścian murowanych z pustaków POROTHERM  25 P+W oraz AKU 25/37 grubości generalnie 25cm uzupełnionych rdzeniami żelbetowymi w rozstawie ok. 6m.

 

Obiekt Powierzchnia
użytkowa [m2]
Architekt
Enklawy B1 i B2 4959  B2 Studio
pasek 150x1 pasek 150x1 pasek 150x1
  Opis Konstrukcji
Budynki mieszkalnych wielorodzinne B1 i B2 zaprojektowano na wspólnym, jednokondygnacyjnym garażu podziemnym. W ich skład wchodzą dwa średniowysokie, siedmiokondygnacyjne segmenty mieszkalne. Projektowana wysokość segmentów wynosi ok. 21.91m w poziomie parapetów na stropodachu. Strop żelbetowej obudowy wyjścia na dach znajduje się na wysokości 23.5m.

Budynek posiada w rzucie, w poziomie wspólnego garażu U1 (-4.33), kształt prostokąta o długości 69.0m i szerokości 25.40÷31.5m. W poziomie parteru 00 (-0.12) następuje rozseparowanie segmentów nadziemnych zaś ich rzuty przyjmują kształt czworoboków o wymiarach w osiach 15.65÷25.04 na 30.02m dla budynku B1, oraz  15.65÷23.00 na 24.40m dla Budynku B2. Poszerzenia rzutów segmentów zlokalizowano w ich części północnej.

Ściany garażu po obwodzie budynku projektuje się jako monolityczne żelbetowe grubości 25cm.

Podziemną kondygnację garażową U1 (-4.33) oraz kondygnacje nadziemne do poziomu 02 (do stropu +8.69) projektuje się jako monolityczne w układzie płytowo-ścianowym. W poziomie garażu przyjęto układ płytowo słupowy przy czym słupy przyjmują przekrój wydłużony formując słupo-tarcze. Dodatkowe ściany żelbetowe wprowadzono w rejonie zjazdu do garażu oraz jako trzony usztywniające w rejonie pionów komunikacyjnych – klatki schodowej i szybów windowych.

Kondygnacje nadziemne od poziomu 03 (+8.69) rozpoczynając, projektuje się jako układy płytowo-ścianowe ze ścianami murowanymi wzmocnionymi lokalnie rdzeniami żelbetowymi. Ściany  murowane kondygnacji 03÷÷06(+8.69÷17.52) projektuje się z pustaków POROTHERM 25 P+W oraz AKU 25/37.5 grubości generalnie 25cm.

Grubość płyty fundamentowej przyjęto na 70cm z lokalnymi pocienieniami w rejonie podszybii oraz poza obrysami części mieszkalnych do 50cm.

Wszystkie płyty stropowe projektuje się jako żelbetowe, monolityczne. Płyta dziedzińca przyjmuje grubość 35cm, płyta parteru w obrębie częśći nadziemnej 25cm, pozostałe stropy zaprojektowano grubości 21 i 22cm.

 

Zapisz