powrót do strony Obiekty mieszkalne

Stella Sawickiego – Kraków

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w niektórych budynkach oraz garażami podziemnymi przy ul. Stella-Sawickiego oraz ul. Kłosowskiego w Krakowie-Czyżynach.

Obiekt Powierzchnia
użytkowa [m2]
Architekt
Enklawy E11, E12 2 x 9263 B2 Studio
pasek-300x1 pasek 150x1 pasek 150x1
  Opis Konstrukcji
W skład każdego z budynków wchodzą trzy segmenty oddylatowane od siebie lecz posadowione na wspólnej płycie fundamentowej. Dwa segmenty posiadają 16 kondygnacji nadziemnych, segment środkowy posiada 8 kondygnacji. Wszystkie posiadają kondygnację podziemną wysuniętą od strony północnej i południowej poza obrys części nadziemnych. Budynek posadowiono na płycie żelbetowej grubości generalnie 80cm, na głębokości -5.525 pod częścią środkową (8-mio kondygnacyjną) oraz 100cm, na głębokości -5.725 pod częściami lewą i prawą (16-to kondygnacyjnymi). Poziom posadowienia przyjęto ok. 2.2m powyżej nawierconego ustabilizowanego poziomu wód gruntowych.

Budynki posiadają w rzucie, w poziomie garaży U1 kształt prostokąta o długości 59.7m i szerokości 39.40m. W poziomie parteru segmenty przyjmują w rzucie układ na kształt litery C o wymiarach w licach ścian konstrukcyjnych ok. 59.7×29.4m

Podziemną kondygnację dolną w poziomie garaży U1 do poziomu płyty 00 projektuje się w całości jako monolityczną w układzie generalnie płytowo-słupowym, przy czym słupy przyjmują formę tarcz. Kondygnacje nadziemne projektuje się jako układy mieszane ścianowo/tarczowo płytowe. Lokalnie w poziomie parteru układ uzupełniono słupami.

Wszystkie płyty stropowe projektuje się jako żelbetowe, monolityczne grubości generalnie 22cm.

 

Obiekt Powierzchnia
użytkowa [m2]
Architekt
pasek 3x35 Enklawa E5B 4834 B2 Studio
pasek 150x1 pasek 150x1 pasek 150x1
  Opis Konstrukcji
Nowoprojektowany budynek posiadać będzie 8 kondygnacji nadziemnych oraz wysuniętą w stronę północną kondygnację podziemną. Przewiduje się posadowienie na płycie żelbetowej grubości 80cm na głębokości około 4.2m ppt.

Przewiduje się wykonanie ok. 580 kolumn żwirowo-betonowych typu CSC wzmacniających warstwy słabe i współpracujących z płytą fundamentową. Zaprojektowano kolumny o średnicy 30cm długości ok.6m penetrujące warstwy nośne na głębokość min. 1.5m. Rozstaw od 1.2m do 1.8m pali dostosowany do układu obciążeń.

Budynek w rzucie, w poziomie garażu U1, przyjmuje kształt trapezu o długościach 66.5m/23.7m i szerokości ok. 30.5m. Na kolejnych poziomach poczynając od poziomu parteru 00 rzuty budynku przyjmują wymiary w licach ścian konstrukcyjnych ok. 16.5×66.5m

Podziemną kondygnację dolną w poziomie garaży U1 do poziomu płyty 00 projektuje się w całości jako monolityczną w układzie generalnie płytowo-słupowym, przy czym słupy przyjmują formę tarcz. Kondygnacje nadziemne projektuje się jako układy mieszane ścianowo/tarczowo płytowe. Lokalnie w poziomie parteru układ uzupełniono słupami. Ściany żelbetowe wprowadzono w rejonie zjazdu do garażu oraz jako trzony usztywniające w rejonie pionu komunikacyjnego – klatki schodowej i szybów windowych.

Na kondygnacjach nadziemnych pojawiają się nienośne ściany murowane z bloczków silikatowych grubości generalnie 25 i 18cm wydzielające lokale mieszkalne i loggie.

Wszystkie płyty stropowe projektuje się jako żelbetowe, monolityczne grubości generalnie 22cm.

 

Obiekt Powierzchnia
użytkowa [m2]
Architekt
pasek 3x35 Enklawa E13 12792 B2 Studio
pasek 150x1 pasek 150x1 pasek 150x1
  Opis Konstrukcji
W skład budynku wchodzą cztery segmenty oddylatowane od siebie w części nadziemnej lecz posadowione na wspólnej płycie fundamentowej. Trzy segmenty posiadać będą 16 kondygnacji nadziemnych o wysokości 51.08m, jeden z segmentów środkowych posiadać będzie 8 kondygnacji o wysokości 25.80 m. Wszystkie posiadać będa kondygnację podziemną wysuniętą od strony południowej poza obrys części nadziemnych. Przewiduje się posadowienie na płycie żelbetowej na głębokości około 4.7m ppt.

Budynek posiada w rzucie, w poziomie garaży U1, kształt kątowy o długości 96.56m i szerokości 54.00m w miejscu części łukowej (wzdłuż osi cyfrowych z północy na południe, osie 1 – 5) oraz szerokości 28.40m na pozostałym obszarze (wzdłuż osi liczbowych 6-20). W poziomie parteru segmenty zostają rozdzielone na lewy i prawy. Segmenty przyjmują kształty kątowe, przy czym lewy segment posiada ramię w łuku. W poziomie parteru segmenty budynku przyjmują wymiary w licach ścian konstrukcyjnych ok. 43.6×52.0m dla segmentu lewego oraz 42.5×21.0m dla segmentu prawego

Podziemną kondygnację dolną w poziomie garaży U1 do poziomu płyty 00 projektuje się w całości jako monolityczną w układzie generalnie płytowo-słupowym, przy czym słupy przyjmują formę tarcz. Kondygnacje nadziemne projektuje się jako układy mieszane ścianowo/tarczowo płytowe. Lokalnie w poziomie parteru układ uzupełniono słupami.

Wszystkie płyty stropowe projektuje się jako żelbetowe, monolityczne grubości generalnie 22cm.

 

Obiekt Powierzchnia
użytkowa [m2]
Architekt
pasek 3x35 Enklawa E15 11714 B2 Studio
pasek 150x1 pasek 150x1 pasek 150x1
  Opis Konstrukcji
Nowoprojektowane budynki stanowią zespół czterech segmentów oznaczonych jako A, B, C i D objętych wspólną nazwą enklawa E-15.

Cztery nowoprojektowane budynki zgrupowano w rzędzie wzdłuż nieczynnego pasa startowego dawnego lotniska. Zjazdy do podziemnych  garaży budynków umieszczono pomiędzy budynkami A i B oraz C i D. Każdy z segmentów w rzucie, w poziomie garaży U1, ma kształt prostokąta o długości ok. 46.25 do 49.58m i szerokości ok 17.15m. Garaż podziemny został wysunięty poza obrys części nadziemnych budynków w kierunku osi A. W poziomie parteru rzuty budynków przyjmują wymiary w licach ścian konstrukcyjnych ok. 46.25-48.35×11.90m w przypadku segmentów B, C i D oraz ok. 46.25-48.0×13.65m w przypadku segmentu A.

Budynki projektuje się posadowione bezpośrednio na płycie fundamentowej grubości, generalnie, 80cm.

Podziemną kondygnację dolną w poziomie garaży U1 do poziomu płyty 00 projektuje się w całości jako monolityczną w układzie generalnie płytowo-ścianowym. Ściany żelbetowe wprowadzono w rejonie zjazdu do garażu oraz jako trzony usztywniające w rejonie pionów komunikacyjnych – klatki schodowej i szybów windowych. Pozostałe ściany w formie słupo-tarcz  grubości 25cm rozmieszczono w układzie modularnym 7.6m wzdłuż osi B. Ściany żelbetowe wewnętrzne w poziomie garaży projektuje się generalnie grubości 25cm. Ściany klatek schodowych projektuje się jako żelbetowe monolityczne grubości 20cm. Grubość ścian szybów windowych wynosi 15cm.

Kondygnacje nadziemne projektuje się jako monolityczne układy mieszane ścianowo-płytowe. Żelebetowe ściany kondygnacji nadziemnych projektuje się grubości generalnie 20cm, wzdłuż elewacji i w strefach koncentracji obciążeń zwiększa się ich grubość do 25cm.

Na kondygnacjach nadziemnych pojawiają się nienośne ściany murowane z bloczków silikatowych grubości generalnie 25 i 18cm wydzielające lokale mieszkalne.

Wszystkie płyty stropowe projektuje się jako żelbetowe, monolityczne. Grubość płyt w poziomie parteru przyjmuje się na 25 i 30cm. Płyty kondygnacji typowych projektuje się grubości 22cm.

 

Zapisz