powrót do strony Obiekty mieszkalne

Polonijna – Kraków

ZESPÓŁ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z GARAŻAMI WBUDOWANYMI, INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: KANALIZACJI SANITARNEJ,KANALIZACJI DESZCZOWEJ, WODY, C.O., WENTYLACJI MECHANICZNEJ, ELEKTRYKI, UKŁADEM DROGOWYM WEWNĘTRZNYM, MIEJSCAMI PARKINGOWYMI ZEWNĘTRZNYMI, UKŁADEM CHODNIKÓW I ZIELENI, OŚWIETLENIEM ZEWNĘTRZNYM W DZIELNICY PODGÓRZE W KRAKOWIE.

Obiekt Powierzchnia
użytkowa [m2]
Architekt
Budynek mieszkalny przy ul. Polonijna 1289,6 B2 Studio
pasek-300x1 pasek 150x1 pasek 150x1
Opis Konstrukcji
Projektowany wielorodzinny budynek mieszkalny z usługami w parterze i garażami w podziemiu i na parterze stanowi układ ośmiu oddylatowanych od siebie segmentów, trzech mieszkalnych segmentów wysokich i przylegających do nich dwóch od strony północnej oraz trzech od strony południowej segmentów garażowych zagłębionych w gruncie. Całkowita wysokość budynków wysokich od przyjętego poziomu zera do poziomu attyki wynosi +35.95m.
Budynek posiada kształt nieregularnego prostokąta rozdzielonego przerwami dylatacyjnymi położonymi między osiami 9-10 i 17-18. Między osiami G-H/14-21 oraz A“`-A/1-20 zlokalizowane są oddylatowane od segmentów mieszkalnych segmenty garażowe.
Zewnętrzne osiowe wymiary budynku w rzucie, w poziomie parteru nie wliczając oddylatowanych garaży podziemnych wynoszą: 90.50 x 14. 25m.
Segmenty wysokie wykazują symetrię względem osi przechodzącej pomiędzy osiami 13-14, zaburzoną jedynie lokalnie z uwagi na specyfikę miejsca lub funkcji w rejonach osi 1-6 i 21-25 (dopasowanie do kształtu działki, pomieszczenia na zbiornik ppoż, różna funkcja pomieszczeń w poziomie parteru – garaże, usługi, mieszkania).
W trzech wysokich segmentach przyjęto generalnie poprzeczny układ ścian nośnych lokowanych centralnie na osiach konstrukcyjnych z lokalnymi pocienieniami w ścianach klatek schodowych. Układ ścian poprzecznych uzupełniony jest ścianami ortogalnymi, podłużnymi wprowadzonymi w płaszczyznach elewacji południowej i północnej w osiach B i G oraz ściany podłużnej wewnętrznej wzdłuż osi D.
Wszystkie ściany nośne ośmiu dolnych kondygnacji poziomów od U1 (-3.80) do stropu 06 (+17.67) projektuje się w jako żelbetowe, grubości generalnie 25cm, pocienionych do 20cm w rejonie klatek schodowych, a miejscowo pogrubionych do 30 i 35cm.
Grubości płyt monolitycznych na kondygnacji parteru (-0.13) i nad parterem (+3.02) przyjęto generalnie na 20cm, w rejonach tarasów na poziomie parteru na 25cm. Stropy kondygnacji wyższych przyjęto o grubości 18cm.
Sześć kondygnacji górnych od poziomu 06 (+17.67) wzwyż projektuje się w układzie tradycyjnym, krzyżowym ze ścianami murowanymi z pustaków Porotherm grubości 25cm przykrytych monolitycznymi, płytami żelbetowymi grubości 18cm, pracującymi dwukierunkowo. Trzony komunikacyjne są kontynuowane do poziomu stropodachu poz. D (+35.25) jako żelbetowe, monolityczne.
.

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz