powrót do strony Obiekty mieszkalne

Barska – Kraków

Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w parterze, dwupoziomowym garażem podziemnym, dziewięcioma kondygnacjami nadziemnymi w Krakowie w dzielnicy Podgórze przy ul. Barskiej

Obiekt Powierzchnia
użytkowa [m2]
Architekt
Budynek mieszkalny przy ul. Barskiej B2 Studio
pasek-300x1 pasek 150x1 pasek 150x1
Opis Konstrukcji
Budynek o wysokości maks. 29.87m, generalnie 27.40m, składał się będzie z dwóch podziemnych kondygnacji garażowych, parteru przeznaczonego pod usługi oraz ośmiu kolejnych kondygnacji nadziemnych o funkcji mieszkalnej.

Poziom porównawczy – zero obiektu przyjęto na rzędnej 203.05m n.p.m.

Budynek posiada w rzucie, w poziomie garaży U2 (-7.69), U1 (-3.89), kształt wielokąta o maksymalnych wymiarach: długości 64.92m (wzdłuż osi literowych z zachodu na wschód) i szerokości 49.43m (wzdłuż osi cyfrowych z północy na południe). Część podziemnej kondygnacji garażowej jest wysunięta poza obrys kondygnacji nadziemnej.

W rzucie poziomym, na kierunku wschód-zachód, wprowadzono układ osi od A÷I, natomiast na kierunku północ-południe 1÷11’, w rozstawie, generalnie, 5.5m do 6.0m zmienianym w strefach przęseł skrajnych.

Podziemne kondygnacje garażowe U2, U1 (-7.69, -3.89) projektuje się, jako monolityczne, w poprzecznym układzie słupowo-tarczowym. Dodatkowe ściany żelbetowe wprowadzono w rejonie zjazdu do garażu oraz jako trzony usztywniające w rejonie pionów komunikacyjnych – klatek schodowych oraz oddylatowanych szybów windowych. Ściany żelbetowe projektuje się grubości 30cm, lokalnie 25cm, 20cm oraz wyjątkowo 15cm w przypadku ścian szybów windowych.

Kondygnacje nadziemne, rozpoczynając od poziomu 01 (+3.88), projektuje się, jako układy płytowo-ścianowe, monolityczne. Ściany elewacyjne projektuje się w postaci pionowych żelbetowych pasm w układzie przestawnym zawieszonych na ścianach poprzecznych rozstawionych w osiach konstrukcyjnych. Parapety w ścianach elewacyjnych projektuje się, jako żelbetowe bądź murowane w zależności od konieczności ich wykorzystania, bądź też nie, do współpracy z belkami parteru lub nadprożami.

Grubość płyty fundamentowej przyjęto 85cm z lokalnym zmniejszeniem grubości do 65cm (minimalna grubość płyty, z wykształconymi spadkami w postaci pogrubień płyty fundamentowej).

Wszystkie płyty stropowe projektuje się, jako żelbetowe, monolityczne grubości od 20cm (P02÷P06 oraz 08, typowe mieszkalne) poprzez 25cm – P01, PU1 garaże, 27cm – P00 usługi, do 30cm – poziom P01 (+3.36) stropodach nad dziedzińcem. W poziomach typowych zaprojektowano płyty grubości 20cm, w rejonie stropodachu nad usługami w poziome 01 płyta ma grubość 30cm. W poziomie P01, pomiędzy osiami 1-2/A-B zaprojektowano rejon transferowy w postaci płyty przejściowej o zmiennej grubości. W poziomie 07 wprowadzono lokalne pogrubienia płyty do 25cm (pozostała część płyty 20cm). Płytę stropodachu w poz. 09 (+27.40) projektuje się grubości 20cm. W płytach zastosowano systemowe zbrojenie na przebicie.

Ściany murowane nienośne zaprojektowano z pustaków TeknoAmerBlok o gr.19 oraz 24cm.

Z uwagi na siły skurczowe, betonowanie płyty fundamentowej i płyt stropowych, należy wykonywać w polach nie większych niż 25x20m.

Z uwagi na możliwe wahania poziomu wód gruntowych, należy zaprojektować izolację przeciwwodną fundamentów i ścian garażu projektowanego. Zabezpieczenie przeciwwodne przewiduje wykonanie konstrukcji w obrębie garażu i parteru z betonu wodoszczelnego W8 wraz z zastosowaniem izolacji zewnętrznej z zaprojektowaniem przerw roboczych i przejść instalacji zgodnie z technologią betonu wodoszczelnego.

Przy prowadzenia robót z zabezpieczeniem wykopu ścianą szczelinową nie ulegnie zmianie poziom wód w rejonie projektowanej inwestycji. Nie wystąpi wykroczenie leja depresji poza teren prowadzenia prac budowlanych i poza granicę własności.

Płyty stropodachów poz.01, 09 oraz loggi należy zabezpieczyć izolacją przeciwwodną.

 

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz