powrót do strony Obiekty mieszkalne

ul. Obozowa – Kraków

Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z garażem pod budynkiem, wraz z wewnętrznymi instalacjami: wodnymi, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej, C.O. wraz z wymiennikownią, wentylacji mechanicznej i elektrycznymi; wraz z rozbiórką nieczynnej sieci wodociągowej Ø800mm kolidującej z przedmiotową inwestycją; wraz z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu inwestycji, w tym: zjazd z istniejącej drogi wewnętrznej, miejsca postojowe, instalacje zewnętrzne w zakresie kanalizacji opadowej ze zbiornikiem retencyjnym i oświetlenia terenu

Obiekt Powierzchnia
użytkowa [m2]
Architekt
Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Obozowa
pasek-300x1 pasek 150x1 pasek 150x1
Opis Konstrukcji
. Budynek o wysokości ok. 18.47m n.p.t. składał się będzie z dwóch podziemnych kondygnacji garażowych oraz pięciu kondygnacji nadziemnych o funkcji mieszkalnej. Poszczególne rzuty budynku wykazują charakteryzują się powtarzalnością przy czym na kondygnacjach parteru i czwartej (trzecie piętro) następują zmiany: cofnięcia i wysunięcia elewacji kształtujące tarasy lub nadwieszenia:

  • W poziomie parteru 00 obrys budynku w części nadziemnej zmniejsza się względem obrysu w poziomie garażu o moduły 230cm i 530cm oraz 150cm. Kształtują się tarasy nad garażami od strony południowej, od strony wschodniej oraz od strony północnej.
  • W poziomie 03 obrys budynku przesuwa się w kierunku północnym formując taras o szerokości modułu 350cm oraz nadwieszenie budynku o szerokości 150cm. W granicach inwestycji nie przewiduje się dróg a jedynie zjazdy do garażów.

Projektuje się obiekt z monolityczną podziemną częścią garażową posadowiony na płycie fundamentowej. Część nadziemna wykonana będzie również jako monolityczna, żelbetowa z monolitycznymi stropami żelbetowymi dwukierunkowo zbrojonymi. Część ścian między-mieszkaniowych i korytarzowych projektuje się jako murowane, nienośne.