096 Barska

powrót do strony Obiekty mieszkalne

Barska – Kraków

Budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w parterze, dwupoziomowym garażem podziemnym, dziewięcioma kondygnacjami nadziemnymi w Krakowie w dzielnicy Podgórze przy ul. Barskiej

Obiekt Powierzchnia
użytkowa [m2]
Architekt
Budynek mieszkalny przy ul. Barskiej 9352 B2 Studio
pasek-300x1 pasek 150x1 pasek 150x1
Opis Konstrukcji
Wielorodzinny budynek mieszkalny z usługami w parterze, z garażami na dwu podziemnych kondygnacjach, dziewięcioma kondygnacjami nadziemnymi, wysokości maks. 29.87m, posiada kształt nieregularnego wielokąta o długości 64.92m (wzdłuż osi literowych z zachodu na wschód) i szerokości 49.43m (wzdłuż osi cyfrowych z północy na południe). Część podziemnej kondygnacji garażowej jest wysunięta poza obrys kondygnacji nadziemnej.

Poziom porównawczy – zero obiektu przyjęto na rzędnej 203.05m n.p.m.

Podziemne kondygnacje garażowe U2, U1 (-7.74, -3.92) projektuje się, jako monolityczne, w poprzecznym układzie słupowo-tarczowym. Dodatkowe ściany żelbetowe wprowadzono w rejonie zjazdu do garażu oraz jako trzony usztywniające w rejonie pionów komunikacyjnych – klatek schodowych oraz oddylatowanych szybów windowych. Ściany żelbetowe projektuje się grubości 30cm, lokalnie 25cm, 20cm oraz wyjątkowo 15cm w przypadku ścian szybów windowych

Kondygnacje nadziemne, rozpoczynając od poziomu 01 (+3.88), projektuje się jako układy płytowo-ścianowe, monolityczne. Ściany elewacyjne projektuje się w postaci pionowych żelbetowych pasm w układzie przestawnym zawieszonych na ścianach poprzecznych rozstawionych w osiach konstrukcyjnych. Parapety w ścianach elewacyjnych projektuje się jako żelbetowe bądź murowane w zależności od konieczności ich wykorzystania, bądź też nie, do współpracy z belkami parteru lub nadprożami.

Grubość płyty fundamentowej przyjęto 80cm z lokalnym zmniejszeniem grubości do 60cm (minimalna grubość płyty, z wykształconymi spadkami w postaci pogrubień płyty fundamentowej).

Wszystkie płyty stropowe projektuje się jako żelbetowe, monolityczne grubości od 20cm (P02÷P06 oraz 08, typowe mieszkalne) poprzez 25cm – P01, PU1 garaże, 27cm – P00 usługi, do 30cm – poziom P01 (+3.36) stropodach nad dziedzińcem. W poziomach typowych  zaprojektowano płyty grubości 20cm, w rejonie stropodachu nad usługami w poziome 01 płyta ma grubość 30cm. W poziomie P01, pomiędzy osiami 1-2/A-B zaprojektowano rejon transferowy w postaci płyty przejściowej o zmiennej grubości. W poziomie 07 wprowadzono lokalne pogrubienia płyty do 25cm (pozostała część płyty 20cm). Płytę stropodachu w poz. 09 (+27.40) projektuje się grubości 20cm. W płytach zastosowano systemowe zbrojenie na przebicie.

Na poziom U1 prowadzi rampa zjazdowa grubości 25cm której wjazd zlokalizowano od strony północno-wschodniej w rejonie osi 15. Druga rampa zjazdowa o grubości 25cm , prowadząca z poz. U1 na poz. U2 zlokalizowana jest w centralnej części budynku (pomiędzy osiami 5-6 oraz E/F). Płyty ramp przykrywa warstwa zbrojonej wylewki gr. 15cm na płytach twardej izolacji.

Na poziom garażowy dostęp umożliwiony jest z poziomu parteru ze strefy usługowej dzięki klatkom schodowym w rejonie osi 4/F-G oraz 7-8/C-B.

Część ścian/słupów kondygnacji parteru stanowi kontynuację układu ścian/słupów kondygnacji garażowej. Część bez kontynuacji poniżej przyjmuje postać ścian-tarcz nadwieszając się nad zjazdem, przejazdami i miejscami postojowymi kondygnacji garażowej.

Układem konstrukcyjnym kondygnacji mieszkalnych poziomu 01 (+3.88) jest monolityczny układ tarczowy ścian gr. 25 i 20cm nakrytych płaskimi stropami żelbetowymi. Ściany te w układzie poprzecznym oparte są na słupach i ścianach kondygnacji parteru. Ściany podłużne rozpięte są pomiędzy ścianami układu poprzecznego.

Płyty kondygnacji typowych zaprojektowano jako monolityczne dwukierunkowo zbrojone, oparte na ścianach w układzie mieszanym. Grubość stropów i loggi przyjęto 20cm (dla płyty poziomu 07 grubość 20cm z lokalnymi pogrubieniami do 25cm). Wzdłuż elewacji krawędzie stropów wzmocniono belkami – nadprożami 20x51cm oraz 25x51cm w części północnej elewacji.

Ściany murowane nienośne zaprojektowano z pustaków TeknoAmerBlok o gr.19 oraz 24cm.

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz